Privacy Policy

FDEM bvba hecht een groot belang aan Uw privacy. Daarom is dit document opgesteld. Er wordt uitgelegd hoe we gegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. Heeft u vragen na het doornemen van dit document, laat het ons graag weten.

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen.

De voorziening waarvan je gebruik maakt van hun diensten (kinderopvang, dagopvang, edm) verzamelt persoonlijke gegevens om die diensten te kunnen verlenen. Die informatie wordt in het online platform gebracht om de werking in hun verschillende locaties te optimaliseren in functie van de gebruiker.

U zult in het kader van een overeenkomst met de voorziening gevraagd worden om persoonlijke gegevens te verstrekken. Door de informatie te geven geef je expliciet toelating om die gegevens op te slaan. Zonder de informatie is anders geen dienstverlening mogelijk. De voorziening en FDEM bvba mogen die gegevens met elkaar uitwisselen in het kader van een overeenkomst tussen de voorziening en FDEM bvba.

Hier vindt u samengevat voorbeelden van de persoonlijke gegevens die de voorziening verzamelt en opslaat in de applicatie van FDEM bvba.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld

  • Wanneer U een overeenkomst hebt met een voorziening en die voorziening maakt gebruikt van de applicatie van FDEM bvba dan wordt informatie verzameld over de pers(o)on(en) waar je de verantwoordelijke contactpersoon voor bent.
  • Er wordt aankomst en vertrek te geregistreerd.
  • Er wordt “verbruik” geregistreerd (verbruiksproducten van de voorziening wanneer dat zo voorzien is in de overeenkomst met de voorziening).
    Daarnaast kan het in Uw geval nodig zijn om bijkomende contactpersonen, psycho-sociale en medische informatie door te geven die je nodig acht door te geven aan de voorziening om de dienstverlening af te stemmen op u zelf of de persoon waar je de verantwoordelijke contactpersoon voor bent.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

  • Met de persoonlijke gegevens wordt een persoon in de voorziening geïdentificeerd voor de dienstenverlener.
  • Aankomst, vertrek en ook verbruik worden gebruik in functie van facturatie vanuit de voorziening naar u toe.
  • Aankomst en vertrek worden ook gebruikt in het kader van de verplichtingen ivm brandveiligheid.
  • De contactgegevens, gegevens van psycho-sociale en medische aard worden opgeslagen om gebruikt te worden door medewerkers van de voorziening om hun dienstverlening maximaal af te stemmen op de persoon die gebruik maakt van de voorziening (vb. bij medische urgentie edm.)

Niet-persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

Cookies en andere technologieën

Als klant van een voorziening waarvan je de diensten gebruikt kom je zelf niet in contact met de applicatie. Via de websites en eventuele e-mailberichten van FDEM bvba kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technologieën. De cookies en andere technologieën die FDEM bvba gebruikt registreren geen gedrag van gebruikers en hebben geen identificering tot doel. De technieken worden gebruikt met het oog op gebruiksgemak en zijn niet nodig (opt-out) om een toegang te krijgen tot de de applicaties en website(s) van FDEM bvba. Wij behandelen daarom de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens.

Als u cookies wilt uitschakelen kan dat via de voorzieningen in uw browser. U kunt contact opnemen met de producent van uw browser om u te helpen bij het instellen.

Als bij andere internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonlijke gegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonlijke gegevens behandelen. Gecombineerde gegevens zullen we in het kader van dit Privacybeleid als persoonlijke gegevens behandelen wanneer niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens. In de regel gebeuren geen combinatie van gegevens.

Openbaarmaking aan derde partijen

FDEM bvba stelt Uw persoonlijke gegevens enkel ter beschikking aan de voorziening waarvan je gebruik maakt van hun diensten en aan andere partijen (vb. Overheid) in het geval lokale wetgeving daartoe voorziet. Zodra je een overeenkomst hebt met een voorziening waarvan u de diensten gaat gebruiken en die op hun beurt gebruik maken van de applicatie van FDEM bvba, vallen de in de applicatie ingebrachte gegevens onder het privacybeleid van FDEM bvba. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

Dienstverleners

FDEM bvba deelt geen persoonlijke gegevens met andere dienstverleners.

Anderen

Het kan voor FDEM bvba noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij. In voornoemd geval zal FDEM bvba daarover communiceren met de voorzieningen waarmee overeenkomsten zijn gesloten en via zijn website.

Bescherming van persoonlijke gegevens

FDEM bvba onderschrijft de rechten van privé-personen zoals gestipuleerd in de GDPR-wetgeving.

Uw persoonlijke gegevens worden op een veilige manier opgeslagen in een beveiligde infrastructuur. Aanmelden op de applicatie, transport van gegevens en de opslag ervan gebeuren met veilige technologieën, ook wanneer hiervoor infrastructuur van derde partijen wordt gebruikt. De toegang tot die infrastructuur is beperkt en is voorzien van de nodige fysieke gegevens beveiligingsmaatregelen.

FDEM bvba maakt ook gebruik van onafhankelijke externe experten om de technologische ontwikkelingen mee op te volgen en te helpen implementeren in onze producten. Op eenzelfde manier worden oplossingen van FDEM bvba onderworpen aan terugkerende audits. Voor die externe experten gelden dezelfde stringente regels rondom privacy en informatieveiligheid.

U bent zelf mee verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u buiten de overeenkomst met de voorziening met anderen deelt. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in on-line applicatie en ongewild een link maakt naar de voorziening of het product van FDEM bvba, maak je een koppeling mogelijk (vb. gespecialiseerde opvang voor specifieke aandoeningen). Wees altijd voorzichtig wanneer je persoonlijke gegevens deelt. Overweeg uw voordeel tov het prijsgeven van die informatie.

Integriteit en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden bewaard voor de termijn van uitvoering van uw overeenkomst met de voorziening waarvan u gebruik maakt van de diensten. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

FDEM bvba voorziet geen geautomatiseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om uw gegevens die opgeslagen zijn in onze oplossing op te vragen via de voorziening waarvan u de diensten gebruikt. Daarnaast kun je ook een vraag rechtstreeks richten aan FDEM bvba via ons contactformulier.
U kunt via deze weg vragen dat uw gegevens worden bijgewerkt of worden gewist. FDEM bvba zal ingaan op de vraag wanneer de vraag in lijn ligt met de wettelijke verplichtingen van FDEM bvba ten opzichte van de lokale overheid en contractuele verplichtingen van FDEM bvba ten opzichte van de voorziening waarvan je gebruik maakt van de diensten.
Verzoeken kunnen geweigerd worden wanneer de aard van het verzoek provocatief, lichtzinnig, onuitvoerbaar is, de privacy van anderen in gevaar brengt of tegenstrijdig is met de lokale wetgeving.

Kwetsbare personen

We begrijpen goed dat gegevens van een kwetsbare doelgroep worden verwerkt. De gegevens die in de applicatie terecht komen worden ingevoerd door medewerkers van de voorziening op basis van informatie die vrijwillig is opgegeven door één of meerdere verantwoordelijke verwant(en) van die personen.

Indien blijkt dat wij, anders dan in de hierboven vermelde situaties, persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar (of de hiervoor in het desbetreffende rechtsgebied geldende leeftijd) of andere kwetsbare groepen (ouderen, anders-validen, edm), zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen.
Verantwoordelijke verwanten kunnen ook de contactgegevens gebruiken.

Locatievoorzieningen

FDEM bvba de aanwezigheid in een locatie van de voorziening op basis van de naam van de locatie. FDEM bvba maakt geen gebruik van technologische oplossingen voor locatievoorzieningen. Er worden geen locatiegegevens verzameld, opgeslagen, verwerkt of gedeeld met derde partijen.

Sites en diensten van derde partijen

FDEM bvba is standaard niet geïntegreerd met sites en diensten van derde partijen. Er wordt geen informatie gedeeld met derde partijen tenzij dat specifiek door de klant gevraagd wordt.
FDEM bvba maakt gebruik van hosting van een derde partij. De verwerking van gegevens door die partij gebeurt binnen de strikte contouren van een overeenkomst met die partij in haar rol als hostingprovider.

Internationale gegevenstransfers

FDEM bvba sluit contracten af met de voorzieningen die gebruik maken van de applicatie. Omwille van de ondersteuningsstructuur worden op vandaag geen contracten afgesloten met voorzieningen die zich buiten Europese Economische Ruimte en Zwitserland bevinden. De voorziening waarvan u gebruik maakt van de diensten is een verantwoordelijke in de verwerking van uw gegevens. Alle gegevens die u verstrekt, kunnen worden geraadpleegd door medewerkers van de voorziening waarvan je de gebruik maakt van de diensten. De verantwoordelijke voor de verwerking van op de applicatie(s) die aangeboden worden door FDEM bvba betrekking hebbende persoonsgegevens van ingezetenen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is FDEM bvba in België.

De inzet van FDEM bvba voor uw privacy

FDEM bvba sensibiliseert met regelmaat al zijn werknemers en de voorzieningen die gebruik maken van de oplossing over privacy- en veiligheidsrichtlijnen. FDEM bvba hanteert strenge privacymaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van FDEM bvba, over de verwerking van gegevens of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u ons het contactformulier gebruiken. U kunt ons altijd bereiken op het telefoonnummer +32 0474 98 42 37

Vragen over privacy of verzoeken tot toegang tot gegevens of het downloaden ervan, worden verwerkt door een DPO die deze vragen of verzoeken beoordeelt. De DPO zal proberen om uw vraag of verzoek zo goed als mogelijk te verwerken. Het kan dat de DPO bijkomende informatie opvraagt wanneer dat nodig is om uw vraag of verzoek op te lossen. Alle vragen betreffende uw gegevens worden opgenomen. Als je niet tevreden bent met het antwoord kun je een klacht indienen bij het relevante klachtenorgaan in uw rechtsgebied. Als u ons er om vraagt, zullen we trachten u informatie te geven over relevante klachtenprocedures die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

FDEM bvba kan zijn Privacybeleid wijzigen. Wanneer de aanpassingen ingrijpend zijn zal FDEM bvba dat melden op de Website. Elke bijgewerkte versie komt op deze website.

FDEM bvba,
Slabbaardstraat-Noord 64-66 B-8870 Izegem